Elmotorproblem

Elektriska motorer drabbas av samma mekaniska fel som andra roterande maskiner gör. Det finns dock ytterligare ett antal fel som drabbar motorer.

Termisk böjning av rotorn: En ojämn fördelning av strömmen i rotorstavarna ger en ojämn värmebildning i rotorn. Detta gör att rotorn deformeras, ”böjer” sig vilket resulterar i obalans.

Excentricitet i luftgapet: Om luftgapet inte är likformigt skapas obalanskrafter på rotorn som i sin tur inducerar en vibration vid 100 Hz (2xNF).

Lös rotor: Ibland händer det att rotorn slirar på axeln, beroende på temperaturen. Detta ger en vibration 1 x varvtalet samt övertoner. Faktorer som kan framkalla detta fenomen är plötsliga ändringar i last eller nätspänning.

Excentrisk rotor: Om motorn inte är helt rund kommer detta att orsaka vibrationer som är 1 x varvtalet. Det kommer även att ge obalanserade magnetiska krafter som resulterar i vibrationer vid den frekvens som motsvarar eftersläpningsfrekvensen multiplicerat med antal poler.

Lösa lindningar: Om statorns elektriska lindningar är något lösa ökar vibrationsnivån vid 100 Hz. Detta leder till att isoleringen på tråden skavs av, vilket ger en kortslutning mellan lindningarna. Det kan även bli kortslutning mellan lindningarna och jord, vilket resulterar i statorhaveri.

Problem med rotorstavar: En viktig felorsak i elektriska motorer är att rotorn spricker. Detta händer främst för motorer som utsätts för ofta förekommande starter med last. Under startmomentet blir strömstyrkan i rotorstavarna mycket hög då rotorns varvtal är mycket lägre än det synkrona varvtalet. Strömstyrkan orsakar en upphettning av rotorstavarna, vilket gör att de expanderar i förhållande till själva rotorn. Skillnaderna i resistans mellan rotorstavarna resulterar i sin tur i ojämn upphettning och ojämn expansion. Detta leder till att sprickor uppstår i fogarna mellan stavarna och de kortslutningsringar som svetsats på. När en spricka uppstår ökar resistansen i staven, vilket ökar upphettningen och detta förvärrar i sin tur sprickan. Strömmen blir också större i de andra stavarna eftersom strömmen reducerats i den spruckna staven.

Vibrationskälla Utmärkande frekvens Dominerande riktning Amplitud Spektrum innehåll Kommentar
Otillfredställande kontakt, kommutator, (D.C Motorer) f = nCX/50 Hz radiell, transversal   smalband n=heltal C=antal kommutator segment X=driftsvarvtal (RPM)
Rotor Stavbrott 2 X eftersläpn. X antal poler radiell, transversal Ibland pulserande smalband Orsakar ibland 2 x eftersläpn. sidband runt 100 Hz (2xNF)
Spårens passerfrekvens S = B/50 ± 120 radiell, transversal   smalband S=rotor spårpasser- frekv. Hz B=antalet rotorstavar

Kommentarer inaktiverade.